نحوه انجام پروژه راهسازی به صورت دستی و با نرم افزار

ازآنجا که یکی از شرایط و زیرساختهای اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، نظامی و … در هر کشوری، وجود شبکه ارتباطی گسترده ای از راههای فرعی، اصلی و شاهراهها می باشد، لذا در کشور ما با توجه به کمبود شدیدی که در زمینه وجود راههای ارتباطی استاندارد از لحاظ فنی احساس می گردد، تخصیص و صرف قسمت عظیمی از بودجه عمرانی کشور در بخش احداث راه ضرورت می یابد. برای رسیدن به چنین هدفی، قبل از هر چیز داشتن اطلاعات کافی در امر طراحی هندسی راه و راهسازی که بر اساس سه عامل اصلی “ایمنی، راحتی، اقتصاد ” استوار باشد، ضروری است . در این پروژه هدف، طراحی، انجام محاسبات فنی، تهیه و ترسیم نقشه های اجرایی و برآورد احجام برای قطعه ای از یک راه اصلی است که با توجه به نقشه توپوگرافی داده شده( با مقیاس ۱:۲۰۰۰ ) این قطعه در زمین تپه ماهوری واقع خواهد گردید . طراحی بر اساس ضوابط آیین نامه طرح هندس ی راهها ی ایران و معیارهای تعیین شده در صورت پروژه انجام شده و در مواردی که آیین نامه چارچوبه خاصی را مشخص ننموده و یا در صورت پروژه به آن اشاره نشده است، جهت بهبود کیفیت کار از مراجع درسی و نقشه های اجرایی موجود در این زمینه استفاده می گردد . سایر مشخصات، محدودیتهای فنی و خواسته های پروژه به تفصیل در صورت پروژه آمده است و لذا از تکرار آن صرفنظر می شود .

سایت مهندسی عمران

بقیه در ادامه مطلب
فهرست مطالب :
مقدمه و کلیات پروژه
شناساندن نقشه توپوگرافی آماده به نرم افزار Civil3D
ایجاد Surface
مشخصات پروژه و اطلاعات اوایه
مسیریابی
رسم واریانت راه به صورت دستی و نرم افزاری
طراحی قوس های افقی و رسم پلان مسیر راه به صورت دستی
طراحی قوس های افقی و رسم پلان مسیر راه با استفاده از Civil3D
اعمال دور (بربلندی) به صورت دستی
اعمال دور (بربلندی) با استفاده از Civil3D
محاسبه اضافه عرض راه در قوس های افقی
رسم پروفیل طولی )دستی
رسم پروفیل طولی civil3D
ترسیم خط پروژه دستی
ترسیم خط پروژه ( Civil3D )
طراحی قوس های قائم)دستی
طراحی قوس های قائم ( Civil3D )
طراحی پروفیل های عرضی (دستی )
رسم مقطع عرضی Assembly
رسم Corridor
ساخت Surface برای کوریدور
طراحی نیمرخ های عرضی Civil3D
به دست آوردن حجم عملیات خاکی civil3D
رسم منحنی بروکنر دستی
رسم منحنی بروکنر Civil3D
تعیین فاصله متوسط حمل
آماده سازی برای پرینت
انتخاب آبروها در خط القعرها
طرح روسازی
مقطع عرضی تیپ برای روسازی
متره و برآورد مالی
تعدیل
اعمال ضرایب اضافی مندرج در فهرست بهای راه سال

دیدگاهتان را بنویسید