ساخت ستون دوبل (روش جفت – ورق سرتاسری – بست های موازی)

کارگاه ساخت فلز 

بقیه در ادامه مطلب

ساخت ستون دوبل ممکن است بر حسب نیاز از اتصال انواع پروفیل های مختلف ساخته می شوند؛ که رایج ترین انها عبارتند از :

۱-اتصال دو پروفیل به یکدیگر به طریقه دوبله کردن
۲-اتصال دو پروفیل با یک ورق سرتاسری روی بال ها
۳-اتصال دو پروفیل با قیدهای موازی و یا مورب ( ستون مشبک)

اتصال دو پروفیل به یکدیگر به طریقه دوبله کردن :

ابتدا دو تیر اهن را در کنار یکدیگر و بر روی سطح صاف (شاسی) به هم می چسبانند؛ سپس دو سر و وسط ستون را جوش می دهند و ستون را بر می گردانندو مانند قبل جوشکاری می کنند. همین کار را در سوی دیگر ستون انجام می دهند و به ترتیب جوش کاری ادامه می یابد تا جوش مورد نیاز ستون تامین گردد. این شیوه جوش کاری برای جلوگیری از پیچش ستون در اثر حرارت زیاد در حین جوش کاری ممتد می باشد.

حد اکثر فاصله بین طول های جوش در طول ستون به صورت غیر ممتد نباید از ۳۰ سانتی متر تجاوز کند. (در عمل برای انجام جوش منقطع، یک الکترود اب شده و نوار جوشی در حدود ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر ایجاد می نماید. فاصله دو قطعه جوش به اندازه یک الکترود یعنی حدود ۳۰ سانتیمتر منظور می شود.
طول جوش ابتدایی و انتهایی ستون باید برابر با بزرگترین عرض طول موثر و هر قطعه از جوش منقطع نباید از ۴ برابر بعد جوش یا ۴۰ میلیمتر کمتر باشد.
تماس میان بدنه ی دو پروفیل نباید از یک شکاف ۱٫۵ میلی متری تجاوز کند. اگر این شکاف (بادخور) از ۱٫۵ میلیمتر بیشتر، اما از ۶ میلیمتر کمتر باشد و بررسی های فنی نیز نشان دهد که مساحت کافی برای تماس وجود ندارد، در ان صورت، این بادخور باید با مصالح پر کننده ی مناسب شامل تیغه های فولادی با ضخامت ثابت پر شود.

دوبل

ساخت ستون دوبل با یک ورق سرتاسری روی بال :

در مقاطع مرکبی که ورق اتصال بر روی دو نیمرخ متصل می شود تا

مقطع مرکب تشکیل بدهد، فاصله جوش های منقطع (غیر ممتد) که ورق را به نیم رخ ها متصل می کنند، نباید از ۳۰ سانتی متر بیش تر شود. حداکثر فاصله فوق الذکر در مورد فولاد معمولی ۲۲t می باشد. ( ضخامت ورق = t )

(۱۰-۲-۲-۲-۲-الف) گفته شده که برای فشرده بودن مقطع بال ها به طور سرتاسری و پیوسته به جان یا جان ها متصل باشند. که جوش منقطع این بند را اقناع نمی نماید چون “به طور سراسری اجزا را متصل نمی کند”دوبل ورق

ساخت ستون دوبل با قیدهای موازی یا مورب (ستون مشبک) :

متداول ترین نوع ستون در ایران ستون های مرکبی است که دو تیر اهن به فاصله معین از یکدیگر قرار می گیرند و قیدهای افقی یا چپ و راست که وظیفه اصلی شان انتقال نیروی برشی بین نیم رخ هاست، این دو نیم رخ را به هم متصل می کنند. البته بست های چپ و راست که شکل های مثلثی را به وجود می اورند، دارای مقاومت بهتری نسبت به بست های موازی می باشند. در مورد این گونه ستونها، به ویژه ستونها با بست های موازی نکات زیر را بایستی رعایت کرد.

طول وصله، حداقل به فاصله مرکز تا مرکز دو نیم رخ باشد.
ضخامت تسمه از ۴۰/۱ طول ان کمتر نباشد.
در اطراف کلیه تسمه ها و در سطح تماس با بال نیم رخ ها عمل جوش کاری انجام گیرد. ( مجموع طول خط جوش در هر طرف صفحه نباید از طول صفحه کم تر شود).
فاصله قیدها و ابعاد ان بر اساس محاسبات فنی تعیین می شود.
در قسمت انتهایی ستون ، باید حتما از ورقی با طول حداقل برابر با عرض ستون استفاده کرد تا علاوه بر تقویت پایه، محل مناسبی برای اتصال بادبندهای فلزی به ستون به وجود اید.
در محل اتصال تیر به ستون لازم است قبلا ورق تقویتی به ابعاد کافی روی بال های ستون جوش شده باشد.

دوبل وبست

دیدگاهتان را بنویسید