تعدیل در پروژه های عمرانی چیست و نحوه محاسبه آن

مهندسی عمران

تعدیل در پروژه های عمرانی چیست و نحوه محاسبه آن

به گزارش سایت مهندسی عمران ,تعدیل در پروژه های عمرانی چیست و نحوه محاسبه آنتعدیل عبارتست از متناسب کردن قیمت های قرارداد در مدت اجرا با شرایط روز است.تعاریف تعدیل : ۱-شاخص شاخص عددی است که متوسط قیمت هر دوره را نسبت به یک دوره معین به نام دوره ی پایه به درصد نشان می دهد. در این صورت شاخص دوره پایه عدد صد می باشد.۲-شاخص کلی شاخص کلی عددی است که متوسط قیمت آحاد بهاء را برای کل اقلام فهرست بهای پایه در هر دوره نسبت به دوره پایه آن ها به درصد نشان می دهد.۳-شاخص رشته ایشاخص رشته ای عددی است که متوسط قیمت آحاد بهاء را برای کل اقلام هر یک از فهرست های بهای پایه در هر دوره نسبت به دوره پایه همان فهرست بها به درصد نشان می دهد.۴-شاخص گروهیشاخص گروهی عددی است که متوسط قیمت آحاد بها را برای کل اقلام هر یک از فصول فهرست بهای پایه در هر دوره را نسبت به دوره پایه همان فصل فهرست بها به درصد نشان می دهد.۵-شاخص دوره سه ماههعبارتست از شاخص های کلی، رشته ای و گروهی هر یک از دوره های سه ماهه منتهی به ماه های خرداد، شهریور، آذر و اسفند هر سال. شاخص های یاد شده توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود.۶-شاخص مبنای پیمان۱-۶-شاخص مبنای پیمان، برای پیمان هایی که با استفاده از فهرست های بهای مربوط به پیمان، بر اساس قیمت های آن دوره محاسبه شده است.یکم: شاخص مبنای پیمان : دوره سه ماهه ای است که فهرست بهای مربوط به پیمان بر اساس قیمت های آن دوره محاسبه شده است.دوم:شاخص مبنای پیمان: دوره سه ماهه ای است که پیشنهاد قیمت پیمانکار، طی آن دوره تسلیم شده است. در این نوع پیمان ها در صورتی که ارجاع کار به روش ترک تشریفات مناقصه باشد، شاخص دوره سه ماهه ای که پیشنهاد نهایی پیمانکار در آن دوره، به صورت کتبی تسلیم کارفرما شده باشد، شاخص مبنای پیمان خواهد بود.۲-۶-شاخص مبنای پیمان برای پیمان هایی که بدون استفاده از فهرست های پایه منعقد می شوند، شاخص دوره ی سه ماهه ای است که پیشنهاد قیمت پیمانکار ، طی آن دوره تسلیم شده است. در این نوع پیمان ها، در صورتی که ارجاع کار به روش ترک تشریفات مناقصه باشد، شاخص دوره سه ماهه ای که پیشنهاد نهایی پیمانکار، در آن دوره به صورت کتبی تسلیم کارفرما شده باشد، شاخص مبنای پیمان خواهد بود.۷-شاخص دوره انجام کارشاخص دوره انجام کار، شاخص کلی، رشته ای یا گروهی دوره سه ماهه ای است که عملیات اجرایی در آن دوره انجام شده است.۸-ضریب تعدیلضریب ضریب تعدیل برابر است با حاصل نسبت شاخص دوره انجام، به شاخص مبنای پیمان منهای عدد یک ، که نتیجه در عدد ۰/۹۵ % ضرب می شود. یعنی :ضریب تعدیل با توجه به نوع شاخص محاسبه می شود و اگر این مدت کارکرد در چند دوره سه ماهه باشد، به همان تعداد ضریب تعدیل وجود خواهد داشت.پس از محاسبه این فاکتورهای تعدیل عبارت خواهد بود :تبصره ۱) شاخص های دیگر که بر اساس این دستورالعمل برای تعدیل کارکردهای مورد نظر تعیین می شود، بر حسب مورد به جای شاخص دوره انجام کار در رابطه ی بالا در نظر گرفته شده و ملاک عمل قرار می گیرد.تبصره ۲) در مورد پیمان هایی که در مدت مقرر در آنها ( با احتساب تغییر مدت ناشی از تغییر مقادیر کار ) به اتمام رسیده و تحویل موقت شوند، عدد ۰/۹۵ رابطه ی بالا برابر عدد یک در نظر گرفته می شود.۹-کارکرد دوره سه ماههکارکرد هر دوره سه ماهه، عبارت از مبلغ کارهای انجام شده طی آن دوره است که شامل عملیات اجرا شده، مصالح پای کار، هزینه ی تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.۱۰-تعیین نوع شاخص تعدیل آحاد بهاالف) پیمان هایی که مبلغ اولیه آنها کمتر از سیصد میلیون ریال است با شاخص رشته ای دوره سه ماهه فهرست بهای واحد پایه مربوط تعدیل می شوند. اگر در این نوع پیمان ها از چند فهرست بهای پایه استفاده شده باشد قیمت های واحد مربوط به هر فهرست بها با شاخص رشته ای همان فهرست بها تعدیل می شود.ب) پیمان هایی که مبلغ اولیه آن ها از ۳۰۰ میلیون ریال و بیشتر است. این پیمان ها با شاخص های گروهی دوره ی سه ماهه ی فهرست بهای واحد پایه مربوط تعدیل می شوند. ج) شاخص های تعدیل هزینه ی تجهیز و برچیدن کارگاه : مبالغ تجهیز و برچیدن کارگاه با شاخص کل تعدیل می شود.تبصره : هزینه تجهیز و برچیدن پیمان هایی که مبلغ اولیه آنها کمتر از سیصد میلیون ریال است، در صورتی که در آنها از یک فهرست بهای واحد استفاده شده باشد با شاخص رشته ای فهرست بهای پایه مربوط تعدیل می شود.د) شاخص تعدیل مصالح پای کار: مبلغ مصالح پای کار مربوط به هریک از فهرست های پایه ( در صورتی که شاخص تعدیل پیمان شاخص رشته ای باشد)، با شاخص رشته ای فهرست بهای مربوط تعدیل می شود و در صورتی که شاخص پیمان شاخص گروهی باشد با شاخص گروهی مربوط به هر یک از اقلام مصالح پای کار طبق جدول مربوط تعدیل می شود.ه) شاخص تعدیل کارکرد، دوران تأخیر مجاز و غیر مجاز عملیات اجرا شده در مدت تأخیر مجاز ( تمدید مدت پیمان) با شاخص های دوره های سه ماهه انجام کار مربوط تعدیل می شود. عملیات اجرا شده، در مدت تأخیر غیر مجاز، با متوسط شاخص های دوره های سه ماهه مربوط به مدت پیمان ( مدت درج شده در پیمان و مدت های تمدید شده) تعدیل می شود.در پایان مدت مقرر در پیمان یا هر تمدید پیمان دستگاه های اجرایی مکلف هستند بنا به تقاضای پیمانکار به تأخیرها رسیدگی نموده و شاخص های تعدیل کارکرد دوره های بعد را با توجه به نوع تأخیرها مشخص کنند. تا انجام این رسیدگی، تعدیل کارکردهای بعد از مدت مقرر در پیمان یا هر تمدید پیمان، طبق مورد با شاخص های دوره سه ماهه مربوط به تاریخ خاتمه مدت درج شده در پیمان یا هر تمدید پیمان، محاسبه و به صورت علی الحساب پرداخت خواهد شد.و) شاخص مبلغ ما به التفاوت بین آخرین صورت وضعیت موقت و صورت وضعیت قطعی: اگر مابه‌التفاوت مبلغ و آخرین صورت وضعیت مربوط به عملیات انجام شده در مدت بین تاریخ شروع پیمان و تاریخ آخرین صورت وضعیت موقت باشد، شاخص تعدیل مبلغ مابه‌التفاوت متوسط شاخص های دوره های سه ماهه مربوط به مدت یاد شده است .۱۱-محاسبه تعدیلقبل از محاسبه تعدیل، باید فاکتورهای زیر محاسبه و مشخص شود:۱-مبلغ صورت وضعیت قبل از صورت وضعیت جدید.۲-تاریخ تهیه صورت وضعیت قبل ( تاریخی که مقادیر صورت وضعیت تا آن تاریخ اجرا شده است)۳-مبلغ صورت وضعیت جدید که محاسبه تعدیل آن مدنظر است.۴-تاریخ صورت وضعیت جدید ( تاریخی که مقادیر صورت وضعیت تا آن تاریخ اجرا شده است).۵-مبلغ مابه التفاوت صورت وضعیت جدید و قبل که باید تعدیل شود.۶-مدت کارکرد: تعداد روزهایی که کارکرد جدید در آن مدت اجرا شده است. اگر در موقع تهیه صورت وضعیت جدید، عملیات اجرایی ادامه داشته باشد در آن صورت مدت کارکرد عبارت است از تاریخ صورت وضعیت جدید منهای تاریخ صورت وضعیت قبلی.۷-نسبت کارکرد: هر سال شمسی را برای محاسبه ی تعدیل به چهار سه ماهه که شامل سه ماهه اول سال ( فروردین، اردیبهشت، خرداد)، سه ماهه دوم سال ( تیر، مرداد، شهریور)، سه ماهه سوم سال ( مهر، آبان، آذر) و سه ماهه چهارم ( دی، بهمن، اسفند) است، تقسیم می کنیم، بعد از آن باید مشخص می کنیم که مدت کارکرد در کدام سه ماهه بوده است. اگر مدت کارکرد کلأ در یک سه ماهه واقع شده باشد در آن صورت نسبت کارکرد صد در صد یعنی یک خواهد بود. در غیر این صورت، باید نسبت های کارکرد در سه ماهه ها مشخص شود که عبارتند از:۱۲-تعدیل قیمت کارهای جدید ( تعدیل معکوس)در صورتی که مطابق ضوابط، قیمت کار جدید با مبانی آن، از فهرست بهای منضم به پیمان یا فهرست بهای واحد پایه ای که قیمت از آن گرفته شده است انتخاب شود شاخص مبنای این نوع کارها، همان شاخص مبنای پیمان خواهد بود و با شاخص گروهی (فصلی) مربوطه تعدیل می­ شوند. شاخص مبنای تعدیل این نوع کارها، شاخص دوره سه‌ماهه‌ای است که بر اساس قیمت­ های آن دوره، قیمت کار جدید تعیین و تصویب‌ شده است.قیمت کارهای جدید در پیمان های منعقده بر اساس قیمت های واحد پایه،که برای آنها قیمت در فهرست منضم به پیمان یا فهرست بهای واحد پایه ای که قیمت پیمان از آن گرفته شده، درج نشده است با شاخص گروهی فصل مربوط تعدیل می شود .شاخص مبنای تعدیل این نوع کارها، شاخص دوره سه ماهه ای است که بر اساس قیمتهای آن دوره ،قیمت کار جدید تعیین و تصویب شده است.برای محاسبه تعدیل در این حالت ابتدا قیمت کار جدید باید به عددِ محاسبه‌ شده در رابطه‌ی زیر تقسیم شود تا به قیمت ­های دوره سه‌ماهه مربوط به دوره مبنای پیمان تبدیل شود، سپس مانند سایر ردیف­ های قیمت منضم به پیمان، تعدیل ­گردد. در اصطلاح به این عمل تعدیل معکوس گفته می­ شود.قیمت کارهای جدید در پیمانهای منعقده بر اساس قیمت های واحد پایه ،که برای آنها قیمت در فهرست منضم به پیمان یا فهرست بهای واحد پایه ای که قیمت پیمان از آن گرفته شده ،درج نشده است با با شاخص گروهی فصل مربوط تعدیل می شود .شاخص مبنای تعدیل این نوع کارها، شاخص دوره سه ماهه ای است که بر اساس قیمتهای آن دوره، قیمت کار جدید تعیین و تصویب شده است.۱۳-تعدیل اقلامی که برای آنها قیمت پایه تهیه نشده است.اقلامی که مانند ستاره دار برای آنها قیمت پایه تهیه نشده است و هنگام تهیه برآورد، قیمت آنها مطابق دستورالعمل مربوط تعیین می گردد، مشابه سایر اقلام و ردیف های فصل مربوط، تعدیل می شوند.تعدیل کارهای خاص یا کارهایی که فهرست بهای واحد پایه برای آنها منتشر نشده است.الف) در کارهایی که فهرست بهای پایه برای آنها منتشر نشده است، اگر استفاده مستقیم از شاخص های فهرست های پایه مناسب باشد،تطبیق فهرست بهای مورد نظر و ردیف های آن با انواع فهرست های پایه و فصل های مربوط به آنها، هنگام تهیه فهرست مقادیر و برآورد کار و قبل از مناقصه گزاری و یا واگذاری کار به روش ترک مناقصه توسط دستگاه اجرایی انجام می شود. نرخ پیمان این نوع کارها مطابق روش این دستورالعمل مورد تعدیل قرار می گیرد.ب) در کارهایی که به علت شرایط خاص، طبیعت و نوع کار، استفاده مستقیم از شاخص های فهرست های پایه و یا روش تعدیل این دستورالعمل مناسب نیست، دستگاه اجرایی باید قبل از مناقصه گزاری و یا واگذاری کار به صورت ترک مناقصه، روش خاص مورد نظر برای تعدیل نرخ های این نوع کارها را طی گزارش توجیهی به سازمان برنامه و بودجه منعکس کنند تا پس از تصویب شورای عالی فنی ملاک عمل قرار گیرد.۱۴-چگونگی محاسبه و پرداخت صورت وضعیت تعدیلالف) برای محاسبه تعدیل هر صورت وضعیت موقت، ابتدا دوره یا دوره های سه ماهه مربوط کارکرد آن تعیین کرده و با استفاده از شاخص دوره یا دوره های یاد شده و شاخص مبنای پیمان، ضریب یا ضرایب تعدیل مربوط محاسبه می شود، سپس مبلغ کارکرد هر دوره در ضریب تعدیل محاسبه شده آن دوره ضرب می شود و مبلغ تعدیل به دست می آید.ب) ضریب تعدیل هر دوره ابتدا با سه رقم اعشار محاسبه می شود.ج) تا اعلام شاخص های دوره انجام کار، تعدیل در هر صورت وضعیت با استفاده از آخرین شاخص ها منتشر شده مربوطه محاسبه و به صورت علل حساب پرداخت می شود و با اعلام شاخص ها دوره انجام کار مطابق این دستورالعمل، محاسبات تعدیل انجام شده و مبالغ آن به صورت قطعی به حساب پیمانکار منظور می شود.د) مبلغ ما به التفاوت تعدیل ناشی از افزایش عدد ۰/۹۵ به عدد یک، برای پیمان هایی که در مدت درج شده در قرارداد با احتساب تغییر مدت ناشی از تغییر مقادیر کار به اتمام رسیده باشند، همزمان با صورت وضعیت قطعی به پیمانکار پرداخت می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید