ترک تشریفات در مناقصات چگونه است؟

مهندسی عمران

ترک تشریفات در مناقصات چگونه است؟

به گزارش سایت مهندسی عمران ,ترک تشریفات در مناقصات چگونه است؟یکی از روش های انجام معامله می باشد که کارفرما بدون انجام مناقصه ی محدود یا نامحدود ، با یک پیمانکار قرارداد می بندد، که آن هم به دلیل حذف تشریفات مناقصه و شروع سریع عملیات اجرایی در پروژه و جلوگیری از تلف شدن زمان در مدت انتخاب، پیمانکار می باشد.در قانون برگزاری مناقصات، این امکان پیش بینی شده که چنانچه بر اساس گزارش توجیه دستگاه مناقصه گزار، به تشخیص یک هیئت ۳ نفره از مقامات مسئول در ماده ۲۸ این قانون، امکان برگزاری مناقصه وجود نداشته باشد می توان با روش های غیر رقابتی از جمله “ترک تشریفات مناقصه” و یا “عدم الزام به برگزاری مناقصه” نیز به نتیجه رسید.البته در این روش، پیمانکار باید کاملأ برای کارفرما شناخته شده باشد یا اینکه قبلأ پیمانکار با کارفرما قرارداد داشته و کار را به نحو احسن اجرا نموده و کارفرما رضایت کامل از وی دارد، بنابراین با همان پیمانکار، قرارداد منعقد می کند. در این روش، کارفرما از چند پیمانکار استعلام گرفته، قیمت ها را بررسی نموده و بهترین قیمت اجرایی پروژه را انتخاب می کند و با پیمانکار در همان قیمت به توافق می رسد.ذکر دلایل کافی مانند الزام به خرید از عرضه‌کنندگان خاص، تحریم‌های اقتصادی،نبود زمان کافی برای برگزاری مناقصه، معین نشدن بودجه، وجود شرایط بحرانی که خطرات جانی و مالی متوجه کشور می سازد و غیره برای انجام عملیات مورد نظر از نظر ترک تشریفات الزامی است. بدیهی است واحدهای متقاضی ترک تشریفات مناقصه، باید در زمان مناسب، درخواست خود مبنی بر صدور مجوز ترک تشریفات را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه نمایند.کمیسیون مناقصه: کمیسیون مناقصه، در مرکز از سه نفر تشکیل می شود که عبارتند از:۱-معاون وزارتخانه یا موسسه دولتی یا یک نفر نماینده به انتخاب وزیر یا رئیس موسسه ی مربوطه.۲-ذیحساب وزارتخانه یا موسسه دولتی یا نماینده او.۳-رئیس قسمت تقاضا کننده مورد معامله یا نماینده او.در شهرستان ها، کمیسیون مناقصه از سه نفر به شرح زیر تشکیل می شود:رئیس دستگاه مناقصه گذار یا نماینده او.ذیحساب شهرستان مربوطه یا نماینده او.مسئول امور تدارکات دستگاه مناقصه گذار یا نماینده او.در مواردی که معامله، مربوط به امور فنی باشد حضور یک نفر مأمور فنی، با انتخاب دستگاه مناقصه گذار، در کمیسیون مناقصه ضرورت دارد.در صورتی که در مدت مقرر، پیشنهادی نرسیده باشد، دستگاه مناقصه گذار می تواند مناقصه را تجدید یا موضوع را برای اتخاذ تصمیم نزد کمیسیون مذکور در قانون محاسبات عمومی احاله کند.در صورتی که در مدت مقرر پیشنهاد رسیده باشد، کمیسیون تشکیل می شود و پیشنهادهای رسیده را اعم از این که یک یا بیشتر باشد مفتوح و رسیدگی و به شرح زیر تصمیم گیری خواهد نمود.در صورتی که به نظر کمیسیون مناقصه، کمترین بهای پیشنهاد شده عادلانه باشد، کمیسیون پیشنهاد دهنده را به عنوان برنده ی مناقصه اعلام خواهد نمود. در غیر این صورت، می تواند مناقصه را تجدید یا حداقل از سه نفر استعلام بهاء شود و نتیجه آن در کمیسیون مطرح شود.در صورتی که حداقل بهای پیشنهاد شده در مناقصه باشد، کمیسیون پیشنهاد دهنده، حداقل بهاء در حائز حداقل اعلام می کند.مگر اینکه تفاوت این دو بهاء کمتر از ۵ درصد باشد، که در اینصورت اگر پیشنهاد دهنده ی حداقل در مناقصه، حاضر باشد به حداقل بهای به دست آمده در استعلام، معامله را انجام دهد، به عنوان برنده ی مناقصه اعلام خواهد شد. در صورتی که حداقل بهای به دست آمده در استعلام، برابر یا بیشتر از حداقل بهای پیشنهاد شده در مناقصه باشد، یا در استعلام بهاء، کسی داوطلب معامله نباشد، یا تعداد داوطلبان کمتر از ۳ نفر باشد، کمیسیون می تواند پیشنهاد دهنده ی حداقل در مناقصه را به عنوان برنده ی مناقصه اعلام کند تا به تجدید مناقصه رأی دهد.مناقصه گذار تا جایی که برایش میسر باشد باید قبل از روز افتتاح پیشنهاد، قیمت های مربوط به مورد مناقصه را با وسایل مقتضی و مطمئن به طور محرمانه، تهیه نموده و در پاکت لاک و مهر شده در اختیار کمیسیون مناقصه قرار دهد تا در روز افتتاح پیشنهادات، پس از قرائت پیشنهادات رسیده مورد استفاده و اتخاذ تصمیم کمیسیون مناقصه قرار گیرد.در مواردی که کمیسیون مناقصه، رأی به تجدید مناقصه دهد، احاله موضوع برای اتخاذ تصمیمات دیگر به کمیسیون قانون محاسبات عمومی بلامانع است.در مواردی که موضوع مناقصه چند نوع کالا یا کار باشد، هرگاه در شرایط مناقصه، دستگاه مناقصه گذار اختیار تفکیک مورد معامله را نداشته باشد، کمیسیون می تواند شخصی را که بهای پیشنهادی او در مجموع کمتر است، برنده ی مناقصه اعلام کند.اجرای نظر کمیسیون:در صورتی که کمیسیون مناقصه، برنده را اعلام کند، دستگاه مناقصه گذار باید نتیجه را به برنده ی مناقصه ابلاغ کند تا برای انجام معامله مراجعه کند. مگر در موارد خاصی که در آیین نامه ذکر شده است. در مواردی که کمیسیون مناقصه، برنده ی مناقصه را اعلام کرده باشد، سپرده ی برنده و شخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرارداد، نگهداری و سپرده سایر پیشنهاددهندگان، مسترد خواهد شد.در صورتی که برنده ی مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه تا مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام ننماید و یا برای انجام معامله حاضر نشود، سپرده او نیز ضبط می شود. در اینصورت به تشخیص دستگاه مناقصه گذار، مناقصه تجدید شده یا موضوع برای اتخاذ تصمیم، به کمیسیون مقرر قانون محاسبات عمومی ارجاع خواهد شد.به شخصی که بهای پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد به شرطی ابلاغ می شود که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده ی مناقصه از مبلغ سپرده بیشتر نباشد. در غیراین صورتف رجوع کار به او ممنوع خواهد بود.مدت هفت روز تعیین شده در مورد طرف معامله ای که در خارج از کشور اقامت دارد ممکن است حداکثر تا یک ماه تعیین شود مشروط بر اینکه در آگهی مناقصه یا برگ شرایط آن، ذکر شده باشد.مأموران مسئول در دستگاه مناقصه گذار موظفند با توجه به مدت مقرر در آگهی یا دعوت نامه ی مناقصه برای ابلاغ نتیجه به برنده زمانی اقدام کنند که به علت انقضای مدت، خسارتی متوجه دستگاه مناقصه گذار نشود. در غیر اینصورت مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.در صورتی که حائز حداقل بهاء بیش از یک نفر باشد و نسبت به انجام معامله با یکی از آنها مهلت تأیین شده به وسیله ی کمیسیون، بین آنها توافق نشود، حق تقدم با برنده ی مناقصه خواهد بود که در محل انجام کار سکون دارد.در صورتی که سایرین نیز واجد شرایط باشند، کمیسیون برنده ی مناقصه را از طریق قرعه کشی تعیین می کند.نوع پروژه مبلغ کل برآورد شده و مختصری از نوع عملیات پروژه و محل کار در فرم آگهی دعوت از شرکت های پیمانکاری در مناقصه ی مورد نطر بیان می شود.

دیدگاهتان را بنویسید