تأخیرات و تعلیق در پیمان

مهندسی عمران

تأخیرات و تعلیق در پیمان

به گزارش سایت مهندسی عمران ,تأخیرات و تعلیق در پیماندر کلیه پیمان ها، پرداخت مطالبات پیمانکار، توسط کارفرما بابت کارکردهای پیمانکار، در مدت ضرب الاجل ( معمولأ بیست روز پس از تحویل صورت وضعیت) توسط کارفرما جزء تعهدات کارفرما است.اگر کارفرما در مدت تعیین شده، به دلیل نداشتن بودجه یا هر عامل دیگر، در پرداخت تمام یا بخشی از مطالبات پیمانکار، در طول پروژه تأخیر نماید، این تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکار موجب تمدید مدت پیمان می شود که این مدت باعث افزایش بار مالی شده و محاسبه آن ها به شرح زیر است.چگونگی محاسبه تمدید مدت پیماناگر در پرداخت هر یک از صورت وضعیت های موقت، بعد از ضرب الاجل تعیین شده تأخیری رخ داده باشد، مدت زمانی که از این بابت به مدت پیمان اضافه شده، از رابطه زیر محاسبه می شود: در این رابطه:L = مدت تمدید عبارت از تعداد روزهایی است که به مدت اولیه پیمان اضافه می شود.p = مبلغ صورت وضعیت است، که عبارتست از مبلغ ناخالص کارکرد صورت وضعیتی که در پرداخت آن تأخیر شده است.t = دوره صورت وضعیت عبارتست از فاصله زمانی تاریخ تسلیم صورت وضعیت مورد محاسبه و صورت وضعیت ماقبل آن به کارفرما بر حسب روز.T = مدت اولیه قرارداد و عبارت از مدتی است که در پیمان به عنوان مدت پیمان ثبت شده است و این مدت به روز تبدیل شده و در رابطه ی بالا اعمال می شود .P = مبلغ اولیه پیمان است و عبارتست از مبلغی که در پیمان به عنوان مبلغ پیمان ثبت شده باشد.θ= مدت تأخیر در پرداخت می باشد و عبارتست از فاصله زمانی بین تاریخ واقعی پرداخت و تاریخ پرداخت طبق پیمان .توضیح: مدت مجاز برای تأخیر پرداخت طبق پیمان در مورد صورت وضعیت موقت طبق فرمول زیر به دست می آید:توجه:T = مدت مجاز برای تاخیر پرداختP = دوره صورت وضعیت ( روز)t = مدت مجاز طبق پیمان برای رسیدگی به صورت وضعیت یکماهه ( روز)چگونگی محاسبه تمدید مدت پیمان تأخیر در پیش پرداخت هاهرگاه در پرداخت پیش پرداخت ها، تأخیر رخ داده باشد، مدت زمانی که از این بابت به مدت قرارداد اضافه می شود به شرح زیر محاسبه می شود. ۱-اگر در پرداخت قسط اول پیش پرداخت، تأخیر پیش آمده باشد، مدت تمدید از رابطه زیر محاسبه می شود.۲- هرگاه در پرداخت اقساط بعدی، تأخیر رخ داده باشد، مدت تمدید از رابطه زیر به دست می آید:توجه:T = مدت تمدیدS = مبلغ کل کارکرد در آخرین صورت وضعیتt = مدت اولیه پیمانi = تفاضل تاریخ آخرین صورت وضعیت و تاریخ دریافت اولین پیش پرداخت به روزs = مبلغ اولیه پیمان‘t= مدت تأخیر پرداخت۳-منظور از آخرین صورت وضعیت، آخرین صورت وضعیت قبل از تسلیم ضمانت نامه است.۴-اگر در پرداخت چند صورت وضعیت و پیش پرداخت، تأخیرهایی رخ داده باشد، مدت تمدید پیمان عبارتست از مجموع مدت های تمدیدی که  برای هر مورد به دست آید.۵-پس از تعیین مدت تمدید، بابت تأخیر در پرداخت ها باید با توجه به مبلغ کل کار طبق صورت وضعیت های قطعی و مبلغ کل پرداخت شده در صورت وضعیت های موقت ( یا ماقبل قطعی پرداخت شده ) مدت تمدید قابل قبول از این بابت را طبق فرمول زیر تعیین کنیم. دستگاه های اجرایی، مکلفند مدت تمدید پیمان ناشی از تأخیر در پرداخت ها را یکبار با روش های متداول خود و یک بار بر مبنای فرمول های فوق ( بخشنامه های ذکر شده) محاسبه نموده و هر کدام را که بار مالی کمتر ایجاد می کند، ملاک عمل قراردهند.تعلیق کار:اگر بنا به علل مختلفی، مانند عدم تحصیل زمین توسط کارفرما، عدم تحویل به موقع مصالح از سوی کارفرما، عدم تحویل به موقع نقشه های اجرایی کار تعطیل شود، دو حالت پیش می آید:مدت تعطیل یا تعلیق کار کمتر از ۳ ماه باشد، کارفرما می تواند در مدت پیمان اجرای کار را به صورت موقت برای حداکثر سه ماه معلق نماید و در این صورت باید مراتب را کتبأ با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد. در مدت تعلیق پیمانکار مکلف است کلیه کارهای انجام شده و مصالح پای کار و تأسیسات کارگاه را بر اساس پیمان به طور شایسته حفاظت و حراست نماید.بابت هزینه های عمومی و همچنین هزینه حفاظت و حراست کارگاه، باید مبلغی به صورت ماهانه در شرایط پیمان قید شده باشد و کارفرما این مبلغ را ماهانه بابت تعلیق، به پیمانکار پرداخت می نماید. معمولأ بررسی تعلیق و مقدار دقیق آن بعد از تحویل موقت، انجام می گیرد. اگر به هر دلیلی در مشخصات خصوصی پیمان مبلغ تعلیق پیش بینی نشده باشد به روش زیر محاسبه می شود:محاسبه مبلغ تعلیق:۱-اگرP = مبلغ اولیه پیمانT = مدت اولیه پیمان به ماه‘p = مبلغ کارکرد پیمانکار تا زمان شروع زمان تعلیقt  = مدت زمان کارکرد پیمانکار تا شروع زمان تعلیق می باشد.مقادیر زیر را محاسبه و هر کدام کمتر باشد آن را انتخاب می کنیم.کوچکترین مقدار دو عدد  :در این جا n مدت زمان تعلیق به ماه است.۲- اگر مبلغ تعلیق محسابه شده پنج درصد بیشتر از ۱۰ میلیون ریال باشد، در این صورت مبلغ تعلیق با چهار درصد محاسبه می شود به شرطی که مبلغ به دست آمده کمتر از ۳۰ میلیون ریال باشد.۳-اگر مبلغ تعلیق محاسبه شده، در فرمول بالا با چهار درصد بیشتر از ۳۰ میلیون ریال باشد، مبلغ تعلیق با سه درصد محاسبه می شود. به شرطی که مبلغ به دست آمده کمتر از ۵۰ میلیون ریال باشد.۴-اگر مبلغ تعلیق مورد محاسبه شده در فرمول بالا با سه درصد بیشتر از ۵۰ میلیون ریال باشد، باید مقدار اضافی بر ۵۰ میلیون ریال مبلغ تعلیق به تصویب و تأیید شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه برسد. 

دیدگاهتان را بنویسید