برآورد هزینه اجرای کار یا پروژه به روش سریع

مهندسی عمران

برآورد هزینه اجرای کار یا پروژه به روش سریع

به گزارش سایت مهندسی عمران ,برآورد هزینه اجرای کار یا پروژه به روش سریعیکی از فاکتورهای اساسی در طرح های عمرانی محاسبه هزینه اجرایی کار است. کارفرما توسط مهندسین مشاور قیمت اجرای پروژه را از روی فهارس بها تعیین می کندکه در آن مقادیر کار، با توجه به واحدهای مورد نیاز از روی نقشه ها و اسناد پیمان برآورد می شود. سپس این مقادیر در قیمت های واحد پایه ضرب شده و از جمع مبلغ ردیف های مربوط به هر فصل مبلغ فصول و از جمع مبالغ فصل ها، جمع یک فهرست بها و از جمع مبالغ فهرست بها جمع هزینه خالص پروژه به دست می آید. سپس به جمع، ضرایب مربوطه به صورت خطی اعمال می شود. در آخر هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به آن اضافه شده تا هزینه اجرای کار به دست آید. این محاسبات مبنای پیشنهاد قیمت در مناقصه خواهد بود. برآورد هزینه اجرای کار توسط پیمانکار یا برآورد قیمت پیشنهادی پروژهجهت اجرای عملیات پروژه ای، توسط دستگاه های اجرایی (کارفرما) در نظر است، بایستی پیمانکار از طریق مناقصه انتخاب شود. در نتیجه از پیمانکاران برای پیشنهاد قیمت دعوت بعمل می آید تا پیمانکار قیمت پیشنهادی خود را برآورد و اعلام نماید، بنابراین باید قبل از برآورد قیمت، اطلاعات کافی در خصوص پروژه از جمله موارد زیر به دست آورد.۱- مشاور و کارفرمای پروژه۲- چگونگی تأمین بودجه پروژه توسط کارفرما ۳- چگونگی پرداخت در طول پروژه۴- محل اجرای پروژه۵- کلیه اطلاعات لازم در مورد پروژهپیمانکار باید از محل اجرای پروژه بازدید بعمل آورد. این بازدید فاکتور اساسی در تعیین قیمت ها است، در بازدید، باید تمام اطلاعات کافی در خصوص چگونگی اجرای پروژه و مسائل و مشکلات آن کسب شود. همچنین قیمت های واقعی مصالح، دستمزد نیروی انسانی، هزینه ساعتی ماشین آلات، راه های دسترسی به منطقه، چگونگی و محل تأمین مصالح، نحوه ی تأمین برق، آب محل، محل استقرار کارگاه ، نحوه اسکان نیروی انسانی، شرایط آب و هوایی و فصولی که امکان انجام عملیات است، سختی و صعوبت پروژه ، نحوه امنیت کارگاه، اطلاعات لازم به ادارات مربوطه، کارهای اضافی برای تجهیز کارگاه ، زمین شناسی منطقه،محل معادن ، بهای زمین یا اجاره آن برای کارهای ویژه، امکانات و تسهیلاتی که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می دهد و هر آیتمی که به دلیل نوع منطقه اجرایی در قیمت ردیف ها تأثیر می گذارد، باید بررسی کامل شود.همچنین علاوه بر اطلاعات منطقه، پیمانکار باید از بیمه، مالیات، عوارض گمرکی و کسوراتی که بر عهده ی وی خواهد بود، اطلاعات کسب نماید. بعد از بررسی کامل منطقه و نقشه های اجرایی و اسناد پیمان، از دو راه می توان قیمت اجرایی پروژه را برآورد نمود.برآورد قیمت اجرایی پروژه به روش سریع :این روش بیشتر در پروژه هایی کاربرد دارد که عملیات آن ها به صورت تیپ ( مثل راه سازی، استخراج معادن، سدسازی، تونل سازی، خطوط لوله آب، نفت، گاز و … ) باشند .در این روش پس از بازدید محل و بررسی کامل و دقیق نقشه ها و اسناد پیمان و بررسی چگونگی اجرایی کار اطلاعات زیر استخراج می شود.۱-مقایر مصالح از روی نقشه ها و اسناد پیمان محاسبه می شود.۲-نیروی انسانی مورد نیاز، در طول پروژه برآورد می شود.معمولأ برآورد نیروی انسانی با رسم چارت سازمانی کارگاه به دست می آید که در این جا اطلاعات زیر لازم است.-تعداد نیروی انسانی با توجه به نوع تخصص آن ها، از جمله نیروهای اجرایی و نیروی سرویس دهنده، مثل نیروهای تعمیرگاه، انبار، دفتر مرکزی ، مدیریت.-مدت زمانی که به این نیروها در طول پروژه موردنیاز است.۳-نیروی ماشین آلات که در آن نوع، تعداد و مدت زمان مورد نیاز استفاده از ماشین آلات در طول پروژه مطرح می شود.۴-قیمت مصالح، دستمزد و نیروی انسانی در منطقه، هزینه ساعتی ماشین آلات در منطقه پس از بررسی به دست می آورند.بنابراین قیمت اجرایی پروژه از پنج قسمت تشکیل می شود.هزینه تهیه مصالح شامل خرید و حمل به کارگاههزینه دستمزد نیروی انسانی در طول پروژههزینه نیروی ماشین آلاتهزینه تجهیز و برچیدن کارگاههزینه متفرقه و بالاسری که به طور ضریب دیده می شودبرای برآورد هزینه اجرایی، با توجه به اطلاعات به دست آمده به روش زیر عمل می شود:الف) P1 = مقادیر مصالح تک تک، در قیمت پایه آن ها ضرب و جمع جبری می شود تا هزینه مصالح به دست آید.ب) P2 = نیروی انسانی در دستمزد روزانه یا ماهانه و همچنین در مدت زمان مورد نیاز ضرب می شود تا هزینه نیروی انسانی به دست آید.ج) P3 = نیروی ماشین آلات در هزینه ساعتی یا هزینه ماهانه و مدت زمان مورد نیاز در طول پروژه ضرب می شود.د) P4 = هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه محاسبه می شود.اکنون قیمت اجرایی پروژه، برابر خواهد بود با: که F ضریب پیشنهادی پیمانکار است.

دیدگاهتان را بنویسید