اشکال مختلف میلگرد در بتن

کلمات کلیدی:

۱- میلگرد راستا یا سیتکا: برای افزایش مقاومت کششی بتن (و گاهی مواقع هم برای افزایش مقاومت فشاری بتن)

۲- خاموت: برای جلوگیری از بیرون زدگی آرماتورهای طولی در اثر کمانش و تحمل نیروهای برشی و جلوگیری از گسترش ترک

۳- سنجاقی: برای تقویت مقاومت برشی خاموتها و اتصال کامل بین میلگردهای طولی و خاموت

۴- خرک: برای قرار دادن دو شبکه ی متوالی افقی با فاصله ی معین در داخل قالب                   (در بتن ریزی های کف و فونداسیون)

۵- رکابی: برای در امتداد نگه داشتن آرماتورهای طولی یا عمودی در بتن ریزی دیوارها و دالها          (به شکل حرف u) یا بین دو سفره آرماتور (شبکه مش‌بندی)

۶- اوتکا: برای تحمل لنگرهای منفی در تکیه گاه های تیر و برای تحمل نیروهای برشی
کلمات کلیدی:

دیدگاهتان را بنویسید