۲۱ قانون برای موفقیت در معماری

معماری

۲۱ قانون برای موفقیت در معماری ۱-      مسیر شغلی خود را آغاز کنید می توانید پس از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان به صورت IDP( مهاجر) ساعتی شروع کنید. اگر هنوز برای IDP ثبت نام نکرده اید، در این مسیر گام بگذارید تا مجوز بگیرید! ۲-      خود را اسیر شرکت های “محافظه کار” نکنید. جوانان […]