نقشه مهندس عمران برای پولدار تهران

خبر جدید در باره نقشه ی شیطانی مهندس عمران برای پولدار تهرانی دو مــــاه قبل مرد میانسالی به شعبه ۲ دادیاری دادسرای ویژه سرقت رفت و گفت: من در کار ساختمان‌سازی هستم برای تکمیل یکی از پروژه هایم نیاز به پول پیدا کردم. برای همین تصمیم گرفتم خودروی پرادوام را که ۵۰۰ میلیون تومان ارزش […]