طراحی ساختمانهای فولادی بر مبنای روش ضرائب بار و مقاومت LRFD

طراحی ساختمانهای فولادی بر مبنای روش ضرائب بار و مقاومت LRFD در این جزوه مبانی طراحی المان های سازه فولادی را به روش ضرائب بار و مقاومت (LRFD) ارائه خواهیم کرد (مطالب تئوریک) این جزوه برای افرادی که هیچ گونه اطلاعاتی ندارند یا افرادی که نسبتا بر این روش اشراف دارند مناسب است در این […]