سفت کاری ساختمان چیست؟

سفت کاری، در برخی تعاریف شامل کلیه عملیات بتن ریزی، کرسی چینی، بلوکاژ، اجرای تیر و ستون و دیوارچینی و در نهایت اجرای سقف کلیه ساختمان ها و در برخی دیگر از تعاریف عملیات دیوار و تیغه چینی می باشد…. بادبند, پی کنی, تیر و ستون, سفت کاری, سنگ کاری, عایق کاری, کرسی چینی, نازک […]