نکته های کاربردی درمورد ستون گذاری

نکته های کاربردی درمورد ستون گذاری همانطور که در بازی شطرنج انتخاب موقعیت مهره ها حائز اهمیت می باشد و برد یا باخت شما را تعیین می کند در طراحی ساختمان، انتخاب موقعیت ستون ها نیز می تواند تفاوت بارزی را بین شما و دیگر مهندسان ایجاد کند. حتما می دانید که پیش از طراحی […]