اصول ساخت و اجرای بتن دستی در کارگاه های ساختمانی

ساخت بتن دستی درکارگاه های ساختمانی     استفاده از میکسر برای ساخت بتن معمولاً برای اجرای ستون ها انجام می شود. هر چند که توصیه من این است که بتن ریزی ستون ها مانند فونداسیون و سقف ها، به صورت آماده از کارخانه تهیه شود و داخل قالب ستون ها پمپ شود. مخصوصاً اگر دیوار برشی […]