روسازی راه چیست؟

روسازی راه و هدف از روسازی و انواع روسازی   به گزارش سایت مهندسی عمران ‚ روسازی راه سازه ای است که بر روی آخرین لایه متراکم شده خاک زمین طبیعی موجود یا اصلاح شده، خاکریزی ها، یا کف برشهای خاکی و یا سنگی که به طور کلی بستر روسازی نامیده می شود، قرار می […]