آزمایش GTM بتن|سایت مهندسی عمران

آزمایش GTM بتن|سایت مهندسی عمران آزمایش GTM بتن به گزارش سایت مهندسی عمران این آزمایش توسط پیمانکار فرانسوی GTM برای ارزیابی مقاومت در برابر جدایی (پایداری) گسترش یافته است. این آزمایش بیشتر برای تعیین میزان آب انداختگی بتن پیشنهاد شده است. هر چند به نظر می رسد نتایج این آزمایش به تنهایی نشان دهنده تمام […]