آشنایی کامل با نیلینگ (میخکوبی)

آشنایی کامل با نیلینگ (میخکوبی)

نیلینگ چیست نیلینگ چیست نیلینگ یا میخکوبی یکی از روش هایی است که می توان به عنوان سازه نگهبان برای جلوگیری از ریزش دیوار گود استفاده کرد. همانطور که می دانید روش های مختلفی برای مهار و نگه داشتن دیوار گود وجود دارد که از آن جمله می توان به مهار، شمع بندی، حفاظ، سازه […]

پلان فونداسیون را چگونه ترسیم کنیم

پلان فونداسیون را چگونه ترسیم کنیم پلان فونداسیون یکی از نقشه های اصلی برای ساختن یک سازه هست که در آن اطلاعاتی مثل نوع فونداسیون ساختمان مثلاً فونداسیون منفرد، نواری، گسترده یا … و همچنین تعداد و ابعاد دقیق فونداسیون های منفرد مشخص می شود. توی دهه ی اخیر بیشتر از فونداسیون نواری و گسترده […]

منابع آزمون نظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات چه هستند؟   منابع آزمون نظام مهندسی عمران صلاحیت محاسبات، عبارت هستند از: مبحث ششم: بارهای وارد بر ساختمان مبحث هفتم: پی و پی‌سازی مبحث هشتم: طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی مبحث نهم: طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی راهنماهای موجود […]

پروانه اشتغال چیست

پروانه کسب چیست و چه مزیتی دارد؟ بسیاری از امور فنی بخش‌های ساختمان و شهرسازی زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی انجام می‌گیرند. طبق ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در امور فنی زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی، مستلزم تایید صلاحیت حرفه‌ای آن‌ها است. پروانه اشتغال به […]

ضرایب پیمان و نحوه اعمال آنها

مهندسی عمران

ضرایب پیمان و نحوه اعمال آنهاتعریف ضریب پیمان:بعد از این که قیمت خالص هر پیمان، برآورد شد، در آن یک سری ضرایب ( که به پیمان مربوطه بستگی دارد)، اعمال می شود که تعدادی از آنها جنبه ی کلی داشته و بقیه ی آنها به پیمانکار پیشنهاد دهنده ی قیمت بستگی دارد.ضرایب موجود در پیمان ها اعدادی هستند، که به منظور جبران هزینه های ویژه طبق ضوابط و دستورالعمل های مربوط به برآورد اعمال می شوند. بنابراین ضرایب موجود در پیمان ها در حقیقت مکمل بهای واحد مندرج در هر یک از آیتم های موجود در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان می باشد.انواع ضرایب موجود در یک پیمان را می توانیم به شرح لیست زیر نام ببریم:۱٫ ضریب بالاسری ۲٫ ضریب پیمان(ضریب پیشنهادی پیمانکار)۳٫ ضریب فصل۴٫ ضریب منطقه ای۵٫ ضریب ارتفاع۶٫ ضریب طبقات۷٫ ضریب فصل مصالح پای کار۸٫ ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه۹٫ ضریب تعدیل و تعدیل معکوس۱۰٫ ضریب صعوبت(سختی کار،ترافیک و …)۱۱٫ ضریب تعدیلنوع ضرایبی که در هر پیمان باید اعمال شود، به نوع پیمان و دستگاه مناقصه گذار بستگی دارد. ولی معمولأ، در اکثر پیمان هاضریب بالاسری:ضریب پیشنهادی مورد محاسبه پیمانکار است. در این ضریب سود در نظر گرفته نمی شود. ریز آیتم های آن عبارتند از:۱-   هزینه دفتر مرکزی              ۲٫۵ درصد۲-   هزینه بیمه                        ۱٫۶ درصد۳-   هزینه مالیات                       ۵  درصد۴-   هزینه عوارض معدن             ۰٫۲ درصد۵-   هزینه مستمر کارگاه              ۱۱٫۷ درصد۶-   هزینه بهره مالکانه                 ۰٫۲ درصد۷-   هزینه عوارض شهرداری           ۰٫۵ درصد۸-   هزینه پیش بینی نشده            ۰٫۸ درصدجمع کل ۲۳ درصدبنابراین :F= 1/(1-%23)=1/3ضریب منطقه ای:برای اینکه قیمتهای موجود در فهارس بها، عمومیت داشته و در همه جای کشور قابل استفاده باشد و با توجه به اینکه قیمت های پایه فهارس بهاء بر اساس انجام عملیات در تهران مورد محاسبه قرار گرفته است، اگر کار در خارج از تهران و شهرستان ها یا در منطقه شهرستان ها انجام گیرد، با توجه به ویژگیهای محلی و منطقه ای و میزان برخودار یا محروم بودن آن و چگونگی امکان دسترسی به نیروهای کار و تامین مصالح، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با توجه به ویژگیهای محلی و منطقه ای و میزان برخودار یا محروم بودن آن و چگونگی امکان دسترسی به نیروهای کار و تامین مصالح، مناطق جغرافیایی ایران را به مناطق مختلف تقسیم نموده است و برای کارهای ساختمانی، تاسیسات برق و مکانیک، راه وباند و … به صورت جداگانه و متناسب با صعوبت در منطقه، ضریبی به نام “ضریب منطقه” در نظر گرفته است که در برآورد هزینه کار ضرب می گردد.ضریب پیمان :حاصـل تقسـیم مبلـغ پیشـنهادی پیمانکـار بـه مبلغ برآورد اولیه هزینـه انجـام کـار، ضـریب پیشـنهادی پیمانکـار و یـا ضـریب پیمـان نامیـده مـی شـود که به دو صورت ضریب پلوس یا ضریب مینوس اعلام می شود.-ضریب پلوس:اضافه درصدی که روی قیمت های پایه در فهارس بهاء اعمال می شود و مقدار آن به پیمانکار پیشنهاد دهنده ی قیمت بستگی دارد و در واقع نشان دهنده ی سود پیمانکار بوده و بین صفر تا ده درصد است.-ضریب مینوس:درصد تخفیفی است که پیمانکار روی قیمت های پایه فهارس بهاء اعمال می کند و مقدار آن کمتر از صفر است.چگونگی محاسبه ضرایب پلوس و مینوس:پیمانکار قیمت پیشنهادی خود را بدون توجه به قیمت های فهارس بهاء و با توجه به آنالیز بهایی که خود به دست آورده و روی آن ضریب پیشنهادی خود را اعمال می نماید و این همان قیمت اجرای پروژه است.نحوه محاسبه این ضریب به صورت زیر می باشد:P= ضریب پیشنهادی پیمانکار بر اساس محاسبات * قیمت های آنالیز شده توسط پیمانکار * مقادیر کارP= قیمت برآورد پیمانکاراز طرف دیگر، قیمت پیشنهادی در مناقصه باید به صورت زیر باشد.‘p= ضرایب متعلقه بدون پلوس یا مینوس* قیمت های پایه در فهارس بهاء* مقادیر کار‘p= قیمت برآوردی بر اساس فهارس بهاءاگر ضریب پلوس یا مینوس در قیمت فوق ضرب شود، باید برابر قیمت پیشنهادی پیمانکار باشد،بنابراین داریم:K ضریب پلوس یا مینوس برابر است با:K’=P/P1- اگر K، کوچکتر از ۱۰ درصد و بزرگتر از ۰ درصد باشد ضریب پلوس گفته می شود.۲- اگر K، کوچکتر از ۰ درصد باشد، ضریب مینوس گفته می شود.۳- اگر K، بزرگتر از ۱۰ درصد باشد، در اینصورت باید مقدار اضافی توسط دستگاه اجرایی به تصویب شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه رسیده باشد.ضریب سختی و صعوبتبا توجه به اینکه بعضی از پروژه ها در مناطق خاصی اجرا می شود، که دارای صعوبت و سختی می باشند و قیمت های پایه با منظور داشتن ضرایب متعلقه، جوابگوی هزینه های اجرای عملیات نیست، در این صورت، برای جبران هزینه های اضافی عملیات، ضریبی به عنوان صعوبت و سختی، اضافه بر ضریب پلوس با توافق دستگاه اجرایی مورد محاسبه و به پیمان وارد می شود که در این صورت، قیمت های ضریب دار، جوابگوی هزینه هاست.ضریب ارتفاعقیمتهای درج شده در فهارس بها ، برای انجام کار تا ارتفاع ۳٫۵ متر در هر طبقه است. چنانچه کار در طبقه ای که ارتفاع آن بیش از ۳٫۵ متر است، انجام شود بابت سختی اجرای عملیات و حمل و افت مصالح ناشی از ارتفاع و همچنین اجرای داربستهای لازم در داخل ساختمان، ضریب ارتفاع، براساس رابطه محاسبه می شود و در برآورد هزینه اجرای عملیات کار، منظور می گردد. این ضریب به تمام اقلام کار آن طبقه از تراز کف طبقه مربوط تا تراز کف طبقه بالایی، به استثنای مصالح پایکار تعلق میگیرد.Q، عبارت است از ضریب ارتفاعH، عبارت است از ارتفاع طبقه از طراز کف طبقه مربوط تا طراز کف طبقه بالایی و در ساختمان های با سقف شیبدار، متوسط ارتفاع خط الرأس شیب و ارتفاعی که شیب آغاز می شود، از طراز کف طبقه، ملاک عمل خواهد بود. ضریب طبقاتهمواره انجام کار در طبقه همکف و زیر همکف هزینه هایی به مراتب کمتر از دیگر طبقات دارد. در فهرست بها این طبقات به عنوان معیار سنجش و محاسبات در نظر گرفته شده است. بدیهی است کارهای انجام شده در دیگر طبقات هزینه های بیشتری خواهند داشت، لذا برای جبران این هزینه‌ها ضریبی به نام ضریب طبقات در مبلغ کل برآورد کار، اعمال می‌شود.تنها عاملی که در محاسبه این ضریب وارد می‌شود، مساحت طبقات است. اگر طبقه‌ای مساحت کمتری داشته باشد، کار کمتر در آن انجام شده و این حجم کمتر کار، وزن کمتری در فرمول خواهد داشت.به عبارت دیگر، اگر چه ضریب طبقات یک ضریب کلی است و به مبلغ کل برآورد اعمال می‌شود، ولی با وارد شدن مساحت طبقات در فرمول، این ضریب به بخش‌هایی که در طبقات مختلف قرار دارند به صورت مساوی اعمال نمی‌شود.در صورتیکه در حین اجرای کار تعداد طبقات یا مساحت آنها تغییر داشته باشد. ضریب فوق مجدداً محاسبه شده و در صورت وضعیت قطعی اعمال می‌شود.F٠ = سطح زیربنای همکفF١ = سطح زیربنای طبقه اول بالاتر از طبقه همکفF٢ = سطح زیربنای طبقه دوم بالاتر از طبقه همکفF٣ = سطح زیربنای طبقه سوم بالاتر از طبقه همکف. . .. . .. . .Fn = سطح زیربنای طبقه nام بالاتر از طبقه همکفB٠ = سطح زیربنای طبقه زیر همکفB١ = سطح زیربنای طبقه اول پایین تر از طبقه زیر همکفB٢ = سطح زیربنای طبقه دوم پایین تر از طبقه زیر همکفB٣ = سطح زیربنای طبقه سوم پایین تر از طبقه زیر همکف. . .. . .. . .Bm = سطح زیربنای طبقه mام بالاتر از طبقه زیرهمکفS= سطح کل زیربنای ساختمان، با احتساب سطح زیربنای طبقه زیر همکف، تمام طبقات بالاتر از همکف و طبقات پایین تر از طبقه زیرهمکفضریب تعدیل:ضریبی که از تقسیم شاخص دوره کارکر به شاخص مبنای پیمان منهای یک به دست می‌آید.نحوه محاسبه ضریب تعدیل :میزان کارکرد تعدیل‌ شده برابر است با:( کارکرد  ضریب تعدیل) + کارکرد= کارکرد تعدیل‌شده (مبلغ نهایی پس از تعدیل)بنابراین برای محاسبه ضریب تعدیل داریم:کارکرد هر دوره با شاخص های دوره تناسب است، به عبارتی نسبت کارکرد تعدیل شده به کارکرد، با نسبت شاخص مبنا متناسب است. بنابراین می توان این نسبت را جایگزین رابطه بالا کنیم، به عبارت دیگر:۰٫۹۵ * (۱- شاخص مبنای پیمان / شاخص دوره کارکرد) = ضریب تعدیلدر رابطه بالا ضریب ۰٫۹۵ درصد بر اساس مفاد بخشنامه ۱۷۳۰۷۱/۱۰۱ به تاریخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۵ می تواند مقادیر دیگری داشته باشد. بسته به شرایط مختلف این مقدار برابر است با:در پیمان ­هایی که در مدت اولیه‌ی پیمان، یعنی مدت درج‌ شده در قرارداد (در زمان عقد قرارداد)، به اتمام برسند و تحویل موقت شوند، عدد ۰٫۹۵ در رابطه بالا برابر ۱ در نظر گرفته می ­شود. به عبارت دیگر، در پروژ­ه‌ای که تأخیر نداشته باشد ضریب فوق، ۱ خواهد بود.در پیمان ­هایی که عملیات اجرایی پروژه در مدت پیمان (یعنی زمان اولیه پیمان به‌ اضافه تأخیرهای مجاز) به اتمام رسیده است و تحویل موقت داده شده است، عدد ۰٫۹۵ در رابطه بالا برابر ۰٫۹۷۵ در نظر گرفته می­ شود.

دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه

مهندسی عمران

دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاهبه مجموعه عملیات، اقدام ها و تدارکاتی که باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود، تا اینکه آغاز و انجام عملیات موضوع پیمان، طبق اسناد و مدارک پیمان میسر شود تجهیز گارگاه  گفته می شود.تجهیز کارگاه شامل موارد زیر است:۱- ساختمان پشتیبانیبه ساختمانی گفته می شود که برای پشتیبانی عملیات اجرایی، مورد بهره برداری قرار می گیرد، مانند کارگاه های سرپوشیده، شامل کارگاه های تاسیساتی، آهنگری، نجاری، آرماتوربندی، باطری سازی، صافکاری، نقاشی و ساخت قطعات پیش ساخته و مانند آن، تعمیرگاه های سرپوشیده ماشین آلات، انبارهای سرپوشیده، انبار مواد منفجره، آزمایشگاه پیمانکار، اتاق محل ترانسفورماتورها و مولدهای برق، ایستگاه سوخت رسانی و …۲- ساختمان عمومی به ساختمانی گفته می شود که برای افراد مستقر در کارگاه و سرویس دادن به آن ها، مورد استفاده قرار می گیرد، مانند دفاتر کار، نمازخانه، مهمانسرا، ساختمان های مسکونی، غذاخوری، آشپزخانه، نانوایی، فروشگاه، درمانگاه، رختشوی خانه، تلفن خانه، پارکینگ های سرپوشیده و …۳-محوطه سازیشامل خیابان بندی، سیستم جمع آوری و دفع آب های سطحی و فاضلاب، ایجاد خاکریز و کانال های هدایت آب و تمهیدات دیگر برای حفاظت کارگاه در مقابل سیل، انبارهای روباز، زمین های ورزشی، پارکینگ های روباز، حصارکشی، تأمین روشنایی محوطه،تأمین تجهیزات ایمنی، حفاظت و کارهای مشابه است.۴-ورودی کارگاهمحل یا محلهای از کارگاه است که در آن برق، گاز و مخابرات مورد نیاز اجرای کار از سوی کار فرما تأمین و تحویل پیمانکار می شود.۵- انبار کارگاهبا توجه به جانمایی تجهیز کارگاه، برای نگهداری و حفاظت مصالح و تجهیزات با رعایت دستورالعمل های مربوط، از آنها استفاده می شود.۶- راه دسترسیراهی است که یکی از راههای موجود کشور را به کارگاه متصل می کند.۷ – راههای سرویسراههایی است که برای دستیابی به محل اجرای عملیات احداث می شود.۸- راههای ارتباطیراههایی هستند که معادن مصالح، منابع آب، محل قرضه، انبار مواد منفجره و مانند آن را بطور مستقیم یا بواسطه راههای دیگر به محل اجرای عملیات متصل می کند.۹- راه انحرافیراهی است که برای تأمین تردد وسایل نقلیه عمومی که قبلا از مسیر موجود انجام می شد اما به علت انجام عملیات موضوع پیمان قطع شده است، احداث شود.۱۰-برچیدن کارگاهعبارت از جمع آوری مصالح، تأسیسات و ساختمانهای موقت، خارج کردن مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه، تسطیح، تمیز کردن و در صورت لزوم به شکل اول برگرداندن زمین ها و محلهای تحویلی کارفرما، طبق نظر کارفرما است.‌روش تهیه‌ی برآورد هزینه‌ی تجهیز و برچیدن کارگاه۱- مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد (‌مدیر طرح یا دفتر فنی کارفرما‌) باید با توجه به شرایط و نیاز هر کار و همچنین روش انتخاب شده برای اجرای آن، اقتصادی‌ترین روش برای تجهیز کارگاه را تعیین و بر مبنای آن، هزینه‌ها‌ی مربوط را طبق ردیف‌های پیش بینی شده در فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه (پیوست فهرست بهاء) و برحسب قیمت‌های محل اجرای عملیات و با منظور نمودن هزینه‌های بالاسری به صورت مقطوع برآورد‌ و در برابر ردیف‌های مورد نظر درج کند.چنانچه مشخصات ویژه‌ای برای تجهیز و برچیدن کارگاه لازم باشد آنرا در اسناد مناقصه و پیمان پیش بینی کند.در مورد ساختمان‌های پیش ساخته مانند‌ کاروان‌ها و قطعات پیش ساخته‌‌‌ی ساختمان‌ها (‌‌مانند قاب‌های فلزی‌) هزینه‌ی حمل و نصب‌، استهلاک و‌ سرمایه گذاری آنها در طول اجرای کار محاسبه‌ و جزو برآورد هزینه‌ی تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می‌شود. در پیمان‌هایی که از چند رشته فهرست بهای واحد استفاده می‌شود، تنها یک فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه‌، برای کل کار تهیه می‌شود.۲-ساختمان‌ها‌، تأسیسات و راه‌هایی که در برآورد‌، هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می‌شود به صورت موقت و برای دوره اجرا در نظر گرفته می‌شوند. به منظور تقلیل هزینه‌های تجهیز کارگاه‌، با اولویت دادن به اجرای تأسیسات جنبی یا زیربنایی که در طرح برای دوره‌ی بهره‌برداری پیش بینی شده ‌و در دوره‌ی اجرا نیاز خواهد بود‌، از تأسیسات یاد شده به عنوان تجهیز کارگاه استفاد‌ه و این موضوع در اسناد و مدارک پیمان درج می‌شود‌.در این حالت هزینه‌ی آنها با استفاده از فهرست‌های بهای واحد رشته‌ی مربوطه، محاسبه و در برآورد هزینه اجرای کار منظور می‌شود. چنانچه برای تامین آب‌، برق‌، گاز‌، مخابرات و راه‌های کارگاه یا تامین ساختمان‌های مسکونی‌، اداری‌، پشتیبانی و عمومی ‌یا سایر موارد، از تاسیسات جنبی یا زیر بنایی، استفاده شود، با توجه به اینکه هزینه‌ی آنها در ردیف‌های فصل‌های مربوط پیش بینی شده‌، هزینه‌ای برای ایجاد تاسیسات یاد شده در تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی‌شود.۳-نحوه ی تأمین آب، برق، گاز و مخابرات کارگاه در دوره ی اجرا، باید در شرایط خصوصی پیمان، مشخص شود.۴-چنانچه کار فرما در نظر داشته باشد کارهایی از قبیل تدارک برق رسانی‌، تامین آبرسانی و تامین دسترسی به کارگاه و … را در دوره‌ی اجرا‌ به عهده بگیرد‌، اولاً تعهدات کارفرما در این زمینه باید به طور مشخص در شرایط خصوصی پیمان درج شود، ثانیاً از این بابت هزینه‌ای در تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نشود. چنانچه موارد فوق به عهده‌ی کارفرما نباشد هزینه‌ی آنها برآورد و پس از کسر هزینه‌های قابل برگشت در پایان کار (‌از قبیل جمع آوری تیرهای برق‌، پمپ آب و… ) باقیمانده جزو هزینه‌‌های تجهیز و برچیدن کارگاه محسوب می‌شود.۵-در پیمان‌هایی که مشمول خاتمه یا فسخ می‌شوند به میزان تجهیز انجام شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به میزان تجهیز، انجام شده و سایر شرایط مربوط بین کارفرما و پیمانکار توافق می‌شود.۶-با وجود اینکه طبق شرایط عمومی پیمان، تأمین زمین برای تجهیز کارگاه به عهده‌ی کارفرماست‌، چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تمام یا قسمتی از زمین تجهیز کارگاه، توسط پیمانکار تامین شود، باید تأمین زمین از سوی پیمانکار را در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی کرده و هزینه‌ی اجاره‌ی آن را جزو برآورد هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور کند.۷-به استثناء تعهداتی که در فهرست بهاء و شرایط عمومی پیمان در مورد تجهیز کارگاه به عهده‌ی کارفرماست، هر نوع تسهیلات دیگری که کارفرما در نظر دارد، برای تجهیز کارگاه در اختیار پیمانکار قرار دهد، باید آن را در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی کند.۸-هزینه‌ی تجهیز کارگاه‌هایی مانند‌ تأسیسات‌‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی و ساخت قطعات پیش ساخته‌، در بهای واحد ردیف‌های فصل‌های مربوطه محاسبه شده است و از این بابت در ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه هزینه‌ای منظور نمی‌شود.۹-هزینه‌ی تجهیز تعمیرگاه‌های ماشین آلات در هزینه ساعتی ماشین آلات‌، در ردیف‌های فصل‌های مربوطه در نظر گرفته شده‌ و از این بابت هزینه‌ای در ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی‌شود.۱۰-هزینه آب و برق مصرفی برای اجرای کار، در بهای واحد ردیف‌ها در فصل‌های مربوط محا‌سبه شده‌ و از این بابت هزینه‌ای در ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی‌شود.۱۱-هزینه‌ی غذای کارمندان پیمانکار در کارگاه، در هزینه‌ی بالاسری (هزینه‌های مستمر کارگاه‌) پیش بینی شده است‌. در کارهایی که لازم است پیمانکار هزینه یا کمک هزینه‌هایی برای تامین غذای کارگران پرداخت کند، این هزینه، جزو هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می‌شود.۱۲-در کارهایی که تامین غذای کارمندان کارفرما‌، مهندس مشاور و آزمایشگاه‌، در کارگاه ضروری است، شمار استفاده کننده از غذا در شرایط خصوصی پیمان تعیین می‌شود و هزینه‌ی آن بطور مقطوع برآورد‌ و جزو هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه است.۱۳- پیش بینی هزینه‌ی تامین وسیله‌ی نقلیه‌ی مورد نیاز کارفرما‌، مهندس مشاور و آزمایشگاه توسط پیمانکار در برآورد هزینه‌ی اجرای کار مجاز نیست.۱۴-هزینه‌ی راه‌های انحرافی جزو ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه نیست. حجم عملیات مربوط به راه‌های انحرافی بر اساس فهرست بهای پایه رشته راه‌، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن محاسبه شده و مقادیر آن در فهرست بهاء و مقادیر کار ‌برآورد می‌شود.۱۵-نقشه و مشخصات ساختمان‌های دفاتر و محل سکونت کارکنان کارفرما‌، مهندس مشاور و آزمایشگاه در اسناد مناقصه درج شده و هزینه‌ی اجرا‌ی آنها با توجه به نقشه‌های اجرایی و مشخصات تعیین شده و به صورت مقطوع برآورد می‌شود.۱۶-تعهدات کارفرما در زمینه‌ی تجهیز و برچیدن کارگاه در حدی که در اسناد و مدارک پیمان پیش بینی شده، انجام می‌شود. تجهیز مازاد بر موارد یا مبالغ پیش بینی شده در پیمان، که مورد نیاز انجام کار است، به هزینه‌‌ی پیمانکار بوده و پرداخت اضافی از این بابت انجام نمی‌شود‌. چنانچه طبق شرایط عمومی پیمان مبلغ پیمان تغییر کند، مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه تغییر نمی‌کند و هزینه‌ی تجهیز اضافی تنها برای قیمت جدید قابل پرداخت است.۱۷- هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه‌، در صورت تامین هر یک از ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه‌، با توجه به نحوه‌ی پرداخت‌ تا سقف مبلغ پیش بینی شده در ردیف‌های مربوط ، پرداخت می‌شود.تبصره : در پیمان‌هایی که هزینه‌ی تجهیز و برچیدن آنها به صورت یک قلم تعیین شده است‌، هزینه‌ی یاد شده مطابق نحوه‌ی پرداخت‌، تا سقف مبلغ پیش بینی شده پرداخت می‌شود.ساختار شکست پرداخت هزینه‌های تجهیز کارگاه:در جدول زیر جزئیات مربوط به ساختار شکست پرداخت هزینه‌های کارگاه آورده شده است.تأمین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار۱۰ درصدتأمین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار حداقل ۱۰۰ متر با تائید دستگاه نظارت۱۲ درصدتأمین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفتر کار پیمانکار حداقل ۴۰ متر با تائید دستگاه نظارت۳۰ درصدتأمین کمک هزینه با تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران۸ درصدتأمین لباس کار و کفش و کلاه حفاظتی کارگران با تائید دستگاه نظارت۳ درصدتأمین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما و مهندس مشاور آزمایشگاه با تائید دستگاه نظارت۲ درصدتأمین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفتر کار کارفرما و مهندس مشاور آزمایشگاه حداقل ۴۰ متر با تائید دستگاه نظارت۸ درصدتأمین غذای کارمندان، مهندسین مشاور و کارفرما و آزمایشگاه۳ درصدتأمین ساختمان‌های پشتیبانی و هزینه تجهیز انبارهای سر پوشیده آزمایشگاه پیمانکار و مواد مشابه۳ درصدتأمین و تجهیز ساختمان عمومی به جز ساختمان‌های مسکونی اداری و دفاتر کار باتائید دستگاه نظارت۴ درصدتأمین آب کارگاه شبکه آب‌رسانی داخل کارگاه۲ درصدتأمین برق کارگاه شبکه برق‌رسانی داخل کارگاه۴ درصدتأمین سیستم مخابراتی داخل کارگاه۴ درصدتأمین راه دسترسی تأمین ایاب و ذهاب کارگاه۲ درصدتأمین پی سکو برای نصب ماشین‌آلات و تجهیزات سیستم تولید مصالح۰/۸ درصدتأمین نصب ماشین‌آلات و تجهیزات راه‌اندازی آن‌ها با تأمین آن از راه خرید خدمتی مصالح۱/۳ درصدتهیه و نصب برچیدن داربست فلزی برای انجام نماسازی ساختمان۴ درصدبیمه تجهیز کارگاه۲/۵ درصدتجهیز و برچیدن کارگاه از اولین عملیات‌ها در شروع یک پروژه ساختمانی و آخرین عملیات در انتهای پروژه است. هزینه این تجهیز و برچیدن بسته به اقدامات و تدارکاتی صورت می‌گیرد می‌تواند متفاوت باشد.نحوه پرداخت :روش پرداخت هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، در پیمان هایی که برآورد هزینه اجرای آن ها کمتر از ۲۵۰۰ میلیون ریال است و هزینه ی تجهیز و برچیدن کارگاه آنها، به صورت یک قلم پیش بینی شده است، به شرح زیر است:-در کارهای مربوط به فهرست بهای پایه رشته ابنیه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی:۴۵ درصد مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه، پس از اجرای بخشی از تجهیز کارگاه که انجام آن برای شروع عملیات پیمان لازم است، یا تدارک ۶۰ درصد ماشین آلات مورد نیاز.۴۵ درصد مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه، به نسبت پیشرفت عملیات موضوع پیمان. ۱۰ درصد مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه، پس از برچیدن کارگاه.-در کارهای مربوط به فهرست بهای پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن، خطوط انتقال آب، شبکه توزیع آب و آبیاری و زهکشی:۳۰ درصد مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه، پس از اجرای بخشی از تجهیز کارگاه که انجام آن برای شروع عملیات پیمان لازم است، یا تدارک ۶۰ درصد ماشین آلات مورد نیاز. ۶۰ درصد مبلغ تجهیز برچیدن کارگاه، به نسبت پیشرفت عملیات موضوع پیمان. ۱۰ درصد مبلغ تجهیز برچیدن کارگاه، پس از برچیدن کارگاه.