طبقه بندی راه بر اساس پستی و بلندی منطقه

طبقه بندی راه بر اساس پستی و بلندی منطقه

به گزارش سایت مهندسی عمران‚ طبق نشریه ۴۱۵، بخش ۳-۳، راه های کشور از نظر پستی و بلندی به شرح زیر طبقه بندی شده است.

راه هموار (دشتی)

زمین محدوده عبور راه، هموار (دشت) بوده و شیب خط بزرگترین شیب زمین محدوده عبور و شیب طولى راه، حداکثر به ۳ درصد مى‌رسد. راه داراى خاکریزهایى به بلندى تا ۲/۵ متر و گاهى بر‌ش‌هاى کم عمق است.

راه تپه ماهورى

زمین محدوده عبور، پستى و بلندى ملایمى داشته و خط بزرگترین شیب زمین، عموماً داراى شیب ۳ تا ۷ درصد است. بلندى خاکریزها گاهى از ۲/۵ متر نیز بیشتر و عمق برش‌ها معمولاً کمتر از ۹ متر است. شیب طولى راه، عموماً از حداکثر مجاز کمتر است.

راه کوهستانى

راه از دامنه کوه، تپه‌هاى بلند و د‌ره‌هاى گود م ىگذرد و گاهى داراى برش‌هاى عمیق و پل‌هاى بزرگ یا خاکریزهاى بلند است. خط بزرگترین شیب زمین، دارای شیب بیش از ۷ درصد است. شیب طولى راه، در موردهاى متعدد و در طول هاى قابل ملاحظه، به حداکثر مجاز می‌رسد.